loading

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

MOJO Rental Southeast Europe d.o.o.

SJEDIŠTE / ADRESA: Radnička cesta 173, 10000 Zagreb

MBS: 081515424, OIB: 98788918659

NADLEŽNI SUD: Trgovački sud u Zagrebu

TEMELJNI KAPITAL: 3.000,00 €, uplaćen o cijelosti

OSNIVAČI / ČLANOVI DRUŠTVA: Zoran Biškupić & EVAGO INFRASTRUCTURE GMBH, Njemačka

IBAN: RBA HR08 2484 0081 1353 3243 7; SWIFT (BIC): RZBHHR2XXXX

Značenje pojedinih pojmova:

  • Izvršitelj – tvrtka MOJO Rental Southeast Europe d.o.o., pružatelj usluga
  • Klijent – fizička ili pravna osoba za koju će se izvršiti usluga, naručitelj
  • Usluga - Izvršitelj na zahtjev Klijenta može izvršiti sljedeće usluge: tehnička podrška za evente i vjenčanja, najam opreme (rasvjeta, audio, video, event), izrada scenografskih rješenja, logistika (skladištenje, transport, manipulacija i distribucija).
  • Ponuda – Ponuda ili troškovnik ili bilo koji pisani trag koji uključuje opis i vrijednost usluge

Ove opće uvjete poslovanja (dalje u tekstu: Uvjeti) prihvaćaju svi korisnici (dalje u tekstu Klijent) usluga tvrtke MOJO Rental Southeast Europe d.o.o. (dalje u tekstu Izvršitelj) i to prihvatom ponude Izvršitelja od strane Klijenta kao i sklapanjem ugovora o pružanju usluga između Izvršitelja i Klijenta. Izvršitelj zadržava pravo nadopunjavanja, brisanja i izmjena odredbi ovih Uvjeta u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave. Izmijenjeni opći uvjeti postaju važeći po njihovoj objavi na internet stranici Izvršitelja (www.mojorental.hr), a primjenjivat će se na ponude Izvršitelja koje budu prihvaćene od strane Klijenta, kao i na ugovore o pružanju usluga koji budu sklopljeni, nakon objave Izmijenjenih uvjeta.

Predmet ovih Općih uvjeta jesu:

  • Usluge tehničke podrške za evente i vjenčanja, najma opreme (rasvjeta, audio, video, event), izrade scenografskih rješenja, logistike (skladištenje, transport, manipulacija i distribucija).
  • Sve druge usluge koje Izvršitelj obavlja za Klijenta, a za koje usluge Izvršitelj ima registriran predmet poslovanja pri nadležnom trgovačkom sudu i koje Izvršitelj može pružiti Klijentu sukladno zahtjevu istoga (dalje u tekstu sve zajedno: Usluge).

Ovi Opći uvjeti odnose se i na ponudu Izvršitelja (dalje u tekstu: Ponuda), te ugovorni odnos koji nastane prihvatom ponude od strane Klijenta kao i na pisane ugovore koje Izvršitelj sklopi s Klijentom (dalje u tekstu: ugovori) te čine sastavni dio time nastalih ugovornih odnosa.

ZASNIVANJE UGOVORNOG ODNOSA

Izvršitelj Klijentu dostavlja Ponudu sa svim informacijama o usluzi i označenim cijenama izraženim u EUR s uračunatim PDV-om. Trenutkom pisanog prihvaćanja Ponude od strane Klijenta nastaje Ugovorni odnos. Nastankom Ugovornog odnosa počinju se primjenjivati ovi Uvjeti.

Osim Ugovornog odnosa koji s Klijentom nastaje prihvatom ponude, Izvršitelj može s Klijentom sklopiti pisani Ugovor o poslovnoj suradnji ili Ugovor o pružanju usluga, a na tako sklopljene ugovore također se primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeti poslovanja.

U slučaju kolizije ovih Općih uvjeta s odredbama sklopljenih ugovora, njegovih dodataka ili bilo kojim drugim navodima, na bilo kojem dokumentu primjenjivat će se ovi Opći uvjeti.

Prilikom dostavljanja i prihvata Ponude, odnosno potpisivanja Ugovora, Klijenta se upoznaje s tekstom ovih Uvjeta te se nadalje podrazumijeva da ih je Klijent u potpunosti razumio te da ih u potpunosti prihvaća.

Opći uvjeti poslovanja su dostupni na internetskoj stranici Izvršitelja (www.mojorental.hr).

ZAŠTITA PODATAKA I POVJERLJIVI PODACI

Izvršitelj se obvezuje sve podatke koji se odnose na Klijenta i njegovo poslovanje, a o kojim je stekao saznanje tijekom realizacije ovog Ugovora, čuvati kao poslovnu tajnu za vrijeme trajanja ovog Ugovora kao i neograničeno vrijeme po njegovom prestanku.

Izvršitelj će osobne podatke dostavljene od strane Klijenta koristiti isključivo na način i u svrhu koja je navedena u Ugovoru s Klijentom. Izvršitelj će koristiti osobne podatke Klijenta u svrhu identifikacije, komunikacije, informiranja te izvršavanja svojih zakonskih obveza. Izvršitelj neće učiniti na bilo koji način dostupnima podatke Klijenta trećim osobama.

Izvršitelj nije odgovoran za bilo kakvu povredu osobnih podataka od strane Klijenta, a naknadu štete trećoj strani zbog takve povrede osobnih podataka isključivo snosi Klijent.

CIJENA I UVJETI PLAĆANJA USLUGA

Izvršitelj utvrđuje da će se cijene za usluge formirati u skladu s unaprijed prihvaćenom ponudom.

Za usluge i poslove koji nisu obuhvaćeni ponudom, a koje će Izvršitelj obaviti za Klijenta na temelju prethodnog pisanog zahtjeva Klijenta, cijene će se posebno ugovoriti za svaki pojedini posao.

Izvršitelj izdaje Klijentu elektronički račun za Usluge koje je Klijent koristio, i to sa specifikacijom Usluga i naznakom datuma dospijeća do kojeg je Klijent dužan podmiriti račun. Rok plaćanja je 30 dana od ispostavljanja računa. Ako je za obavljanje određene usluge ili obavljanje određenih radova s Klijentom ugovoreno avansno plaćanje, Izvršitelj nije dužan započeti pružanje usluge ili obavljanje radova sve dok uplata avansa nije vidljiva na bankovnom računu Izvršitelja.

Izvršitelj Klijentu sve račune dostavlja e-mail porukom na službenu adresu Klijenta koji je pak dužan osigurati točnost i dostupnost svoje e-mail adrese.

ODGOVORNOST IZVRŠITELJA

Izvršitelj se obvezuje pružati usluge stručno, kvalitetno i savjesno, u skladu s pravilima struke i pažnjom dobrog gospodarstvenika.

Klijent je suglasan s time da nisu ponuđena nikakva jamstva u vezi tijeka radova, vremenskog rasporeda, rokova za izvršenje ili bilo kojih drugih vremenski osjetljivih dogovora.

Izvršitelj neće odgovarati za štetu bilo koje vrste nastalu uslijed tehničkih smetnji tijekom korištenja usluga Izvršitelja ili uslijed bilo kojih drugih razloga za štetu, osim za štetu nastalu namjerom ili krajnjom nepažnjom Izvršitelja. Izvršitelj nije odgovoran za probleme s električnom energijom i neispravnim strujnim priključcima koji nisu dio njegove opreme te za događaje koji imaju obilježje više sile.

VIŠA SILA

Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršenje bilo koje obveze iz Ugovornog odnosa ako je nemogućnost izvršenja rezultat događaja više sile – događaja izvan kontrole ugovornih strana i nezavisnog od njihove volje, koji izravno utječe na izvršenje obveze iz Ugovora i čija pojava nije posljedica nepažnje bilo koje ugovorne strane.

Ugovorna strana pogođena događajem više sile dužna je o tome odmah, a najkasnije u roku od 48 sati pisanim putem obavijestiti drugu ugovornu stranu, s naznakom uzorka i odgovarajućim dokazima o postojanju više sile.

ODGOVORNOSTI KLIJENTA

Od Klijenta se zahtijeva da Usluge Izvršitelja koristi odgovorno.

Za vrijeme korištenja Usluge Izvršitelja, Klijent je obvezan čuvati, odnosno organizirati čuvanje iznajmljene opreme od namjernih oštećenja, krađe i drugih radnji kojima bi mogla nastati šteta na iznajmljenoj opremi.

Ako Klijent samostalno preuzima iznajmljenu opremu Izvršitelja, obvezan ju je preuzeti i vratiti u istom stanju i na broju, a sve na temelju obostrano potpisanog dokumenta o preuzimanju i povratu opreme.

Klijent je dužan osigurati pravovremeni i nesmetan prilaz mjestu montaže kao i dovoljan broj ispravnih i odgovarajućih strujnih priključaka na lokaciji na kojoj se koriste usluge Izvršitelja.

REFERENCA

Klijent pristaje da izvršenu Uslugu Izvršitelj koristi u vlastite reference u svrhu promidžbe vlastitih usluga.

PRESTANAK UGOVORNOG ODNOSA I OTKAZIVANJE

Ugovorni odnos sklapa se u pravilu na određeno vrijeme s trajanjem definiranim Ponudom koja prihvatom dovodi do nastanka Ugovornog odnosa, odnosno Ugovorom.

Ugovorne strane mogu otkazati Ugovor slanjem otkaza Ugovora drugoj ugovornoj strani u pisanom obliku, bilo preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta ugovornih strana, bilo putem e-maila na adresu Izvršitelja (kontakt@mojorental.hr) i e-mail adresu Klijenta.

Otkazivanjem Usluge Izvršitelj ne vrši povrat uplaćenog avansa i zadržava pravo naplate sati utrošenih u pružanje usluge/obavljanje radova Klijentu, a sukladno cijeni sata pružanja usluge/obavljanja radova ugovorenoj prihvatom Ponude ili sklapanjem Ugovora.

Ako Klijent ne podmiri dospjele obveze plaćanja mjesečnih obroka po osnovi računa izdanog za pruženu Uslugu u roku od 30 dana, Izvršitelj ima pravo obustaviti svako daljnje ispunjavanje svojih obveza iz tog poslovnog odnosa i to bez posebne pisane obavijesti Klijentu.

Izvršitelj zadržava pravo odbiti, odnosno prekinuti pružanje daljnjih usluga, ako ocijeni da je to nužno. U tom slučaju, sva sredstva uplaćena za pružanje usluge, umanjena za do tada nastale troškove i do tada dospjelu naknadu za pruženu uslugu, vraćaju se na račun Klijenta. Izvršitelj može otkazati Uslugu iz bilo kojih razloga za koje smatra da su opravdani, uključujući i lošu suradnju s Klijentom te kašnjenja u predaji materijala Izvršitelju koja izlaze iz razumnih rokova.

NADLEŽNOST SUDA I RJEŠAVANJE SPOROVA

Ugovorne strane su suglasne da će sve eventualne sporove pokušati riješiti dogovorno, a u slučaju nemogućnosti dogovornog rješenja suglasne su da se spor rješava pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu i to uz primjenu hrvatskog prava koje su Klijenti prihvatom ponude ili sklapanjem ugovora s Izvršiteljem prihvatili kao mjerodavno.

ZAVRŠNE ODREDBE

Uvjeti čine cjelokupni sporazum između ugovornih strana. Sve izjave, uvjerenja, obećanja i uvjeti koji nisu istaknuti u Uvjetima neće biti shvaćeni da na bilo koji način osporavaju, mijenjaju ili utječu na odredbe Ugovornog odnosa.

Uvjeti zamjenjuju sve dosadašnje usmene, elektroničke ili pisane dogovore između ugovornih strana, osim pojedinih Usluga koje su posebno dogovorene pisanim Ugovorom.

Klijent potvrđuje da ga je Izvršitelj prije sklapanja ugovornog odnosa upoznao sa svim korisnim informacijama vezanim za usluge koje pruža.

Otkrijte kako možemo pomoći
Kontaktirajte nas